นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า ( สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล )

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวัน และเวลาทำการของบริษัท ( ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันอาทิตย์ )

 • เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-17.00 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ

 • บริษัทฯ จัดส่งภายใน 3 วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วันทำการของบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัท

 • สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันแรกในการจัดส่งภายใน 3 วัน

- รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินหลัง 10:00 น.

 • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งฟรีสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑล
 • เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันตารางการจัดส่งผ่านทางโทรศัพท์ของลูกค้า
 • ในวันที่จะส่งสินค้าถึงลูกค้า บริษัทฯ จะโทรแจ้งลูกค้าอีกที เพื่อสอบถามความสะดวกในการรับของ

- หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะรับของในวัน และเวลานั้น ๆ กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯทันที

 • ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ

- ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง

- บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวัน และเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้า และไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

นโยบายการจัดส่งสินค้า ( สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด )

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวัน และเวลาทำการของบริษัท ( ซึ่งไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดบริษัทฯ และวันอาทิตย์ )
 • เวลา 8.00-12.00 และ 13.00-17.00 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • ทางบริษัทฯ ไม่มีการส่งพนักงานจัดส่งของบริษัทไปนอกเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเพื่อส่งสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์ แต่จะใช้บริการจัดส่ง ขนส่งเอกชน และบริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งจะรับผิดชอบ เพื่อส่งสินค้าไปให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด
 • บริษัทฯ รับจัดส่งผ่าน ขนส่งเอกชน และบริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด ยกเว้นในช่วงโปรโมชั่นพิเศษ หรือกรณีอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งกับลูกค้าทางเว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์
 • หลังลูกค้าสั่งของ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเท่าไร แต่โดยปกติหากสินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน 5 ก.ก. ราคาจะอยู่ที่ประมาณ100บาท อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงตัวเลขประมาณการเพราะราคาขนส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามน้ำหนักสินค้า ที่อยู่ของลูกค้า และนโยบายของ ขนส่งเอกชน และบริษัทไปรษณีย์ไทย
 • บริษัทฯ จะแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบ เพื่อลูกค้าจะได้สามารถติดตามสินค้าของได้
 • สำหรับรายการสั่งซื้อต่อไปนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้า และแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของให้ลูกค้าทราบในวันทำการถัดไป

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

1. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่ง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้แจ้งบริษัทฯ มาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า
2. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้าย หรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้า หรือยกเลิกการจัดส่งสินค้า และการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา และผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัย และความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อมาที่บริษัททันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6335353 โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการส่งสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

1. ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น
2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของชื่อผู้สั่งสินค้าเท่านั้น

- รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งชำระเงินหลัง 10:00 น.

 • ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับบริษัทฯตามจำนวนค่าบริการขนส่ง

- ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง

บริษัทขนส่งจัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวัน และเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้า และไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้


สอบถามเพิ่มเติม คลิก